data publikacji: 2014-10-22 godz. 14:33 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2014-10-24 godz. 19:00 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

Przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działania Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może również:

1) nabywać budynki mieszkalne,

2) przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa,

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,
e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno – oświatowe, handlowe i inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

Przedmiotem działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest:

1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41. 20. Z

2) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43. 11. Z

3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68. 10. Z

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68. 20. Z

5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68. 32. Z

6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81. 10. Z

7) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43. 21. Z

8) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43. 22. Z

9) tynkowanie – PKD 43. 31. Z

10) zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43. 32. Z

11) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian – PKD 43. 33. Z

12) malowanie i szklenie – PKD 43. 34. Z

13) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43. 39. Z