data publikacji: 2014-10-22 godz. 20:40 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2015-07-07 godz. 19:26 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

 

Władze Spółki:

Walne Zgromadzenie Wspólników
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa § 15 Aktu Założycielskiego Spółki.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:
• Marek Tomaszewski – Przewodniczący
powołany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 08/ZZW/13 z 13 czerwca 2013 roku.
• Joanna Królak – Zastępca Przewodniczącego
powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 8/ZZW/15 z 3czerwca 2015 roku.
• Marek Czemplik – Sekretarz
powołany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 8/ZZW/15 z 3 czerwca 2015 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym oraz doradczym Spółki.

Zarząd

• Paweł Woźniak-Prezes Zarządu
powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/2014 z 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zgodnie z § 13 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Zarząd jest jednoosobowy, powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej