data publikacji: 2014-10-22 godz. 20:40 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2019-12-18 godz. 19:42 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

 

Władze Spółki:

Walne Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa § 15 Aktu Założycielskiego Spółki.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

• Marek Tomaszewski – Przewodniczący

powołany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 07/ZZW/19 z 25 czerwca 2019 roku.

• Joanna Królak – Zastępca Przewodniczącego
powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 07/ZZW/19 z 25 czerwca 2019 roku.

• Marek Czemplik – Sekretarz

powołany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 07/ZZW/19 z 25 czerwca 2019 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym oraz doradczym Spółki.

Zarząd

• Paweł Woźniak-Prezes Zarządu

powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/2018 z 20 czerwca 2018 roku.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zgodnie z § 13 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Zarząd jest jednoosobowy, powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej.